Svetlotechnika

Svetlotechnický posudok je elaborát, ktorý sa zaoberá svetlotechnickým hodnotením objektov v zmysle príslušných predpisov a noriem. Podľa týchto požiadaviek je potrebné pri navrhovanom objekte posúdiť: a) jeho vplyv na preslnenie a úroveň zatienenia okolitých jestvujúcich a plánovaných objektov b) preslnenie a úroveň denného osvetlenia priestorov navrhovanej stavby

PRESLNENIE
Požiadavky na preslnenie bytov stanovuje STN 73 4301 Budovy na bývanie v čl. 4.2.1. Byt je preslnený, ak sa súčet podlahových plôch preslnených obytných miestností rovná najmenej jednej tretine súčtu podlahových plôch všetkých obytných miestností bytu. Osvetľovací otvor resp. otvory, ktorými vniká do obytnej miestnosti priame slnečné žiarenie, musia mať skladobnú plochu rovnú najmenej jednej desatine podlahovej plochy miestnosti. Čas preslnenia od 1. marca do 13. októbra musí byť najmenej 1,5 hodiny denne. Okrem bytov musí byť zabezpečené preslnenie miestností určených na denný pobyt detí v predškolských zariadeniach, v detských domovoch, v domovoch dôchodcov a podobných zariadeniach slúžiacich na dlhodobý pobyt. Zatienenie novými stavbami v okolí nesmie znižovať veľkosť vonkajšej preslnenej plochy predškolského zariadenia, určenej na pobyt detí, na menej ako 50 % jej celkovej rozlohy.

ZATIENENIE DENNÉHO OSVETLENIA OKOLITÝCH STAVIEB
Prípustnú mieru zatienenia obytných miestností, resp. priestorov s trvalým pobytom ľudí, stanovuje STN 73 0580-1 – zmena 2. Zatienenie sa hodnotí pomocou ekvivalentného uhla vonkajšieho tienenia hlavných bočných osvetľovacích otvorov, ktorého hodnota v danej lokalite nesmie prekročiť 30°. Ekvivalentný uhol tienenia sa stanovuje pre stred osvetľovacieho otvoru na vonkajšom povrchu obvodovej konštrukcie.

DENNÉ OSVETLENIE NAVRHOVANÝCH NEOBYTNÝCH PRIESTOROV
Podľa požiadaviek uvedených v STN 73 0580 – 1 Denné osvetlenie budov, je v miestnostiach s bočným osvetlením požadovaná minimálna hodnota činiteľa dennej osvetlenosti emin = 1,5 %, v priestore s trvalým pobytom ľudí. Priestorom s trvalým pobytom ľudí sa v danom prípade rozumejú plochy miestností, na ktorých sú umiestnené trvalé pracovné miesta. V prípade, ak je priestor osvetlený horným osvetlením resp. kombinovaným osvetlením (bočné a horné) a podiel horného osvetlenia na priemernej hodnote činiteľa dennej osvetlenosti je najmenej jedna polovica, požadované je aj dodržanie priemernej hodnoty činiteľa dennej osvetlenosti v uvedenom priestore najmenšou hodnotou em = 3%.

DENNÉ OSVETLENIE NAVRHOVANÝCH OBYTNÝCH PRIESTOROV
Úroveň denného osvetlenia v obytných miestnostiach bytov, v budovách na bývanie, stanovuje STN 73 0580-2 Denné osvetlenie budov – časť 2 - denné osvetlenie budov na bývanie. Priame denné osvetlenie musia mať všetky obytné miestnosti, vrátane kuchyne s podlahovou plochou viac ako 12 m2. V obytných miestnostiach, v ktorých sa nepožaduje podľa čl. 3.9 STN 73 0580-1 splnenie priemernej hodnoty činiteľa dennej osvetlenosti, musí byť v dvoch kontrolných bodoch v polovici hĺbky miestnosti, ktoré sú vzdialené 1 m od vnútorných povrchov bočných stien, hodnota činiteľa dennej osvetlenosti najmenej 0,75 % a priemerná hodnota činiteľa dennej osvetlenosti z obidvoch týchto bodov najmenej 0,90 %. Kontrolné body sú vzdialené od vnútorného povrchu steny s oknom najviac 3,0 m.

3S - projekt s.r.o.

Boldog 145
Boldog 925 26
Slovenská Republika

Kontakt

Tel: +421 905 513 350
Email: office@3sprojekt.sk

 

Obchodný register:

OR Okresný súd Bratislava 1 odd. s.r.o. Vložka č. 44848/B
 

Copyright:

Všetky práva vyhradené © 2011 3S-projekt s.r.o. Vytvorené spoločnosťou eqoobe s.r.o.