Teplotechnika

Stavebná tepelná technika sa venuje riešeniu tepelnej ochrany budov pred vplyvom vonkajšieho prostredia poc(as celého roku. Ciel(om stavebnej tepelnej techniky nie sú len úspory energie, ale aj riešenie otázok ohl(adne hygieny (plesne), deštrukcie materiálov (nadmerná kondenzácia vodných pár, teplotné namáhanie konštrukcií apod.), tepelnej pohody v interiéri ( chladné steny v zime, nadmerné prúdenie vzduchu, prehrievanie interiéru v lete, chladnutie interiéru v zime, tepelná prijímatel(nost( podláh, tepelné mosty, …) apod.

Základnym nástrojom stavebnej tepelnej techniky sú výpoc(ty. Vel(kou prednost(ou výpoc(tov je možnost( variantného posúdenia vo fáze návrhu. To umožn(uje menit( a upravovat( stavbu pružne a lacno ešte než sa „kopne“.

Poznámka: Nové budovy sú uvažované na 50-100 rokov. Preto je dôležité dnes navrhnút( budovy na „zajtrajšie“ podmienky . Tie podmienky sú nepochybne aj o rastúcej cene energie, o udržaní nášho štandartu pri c(o najnižších nákladoch.

Pre nové budovy sú nároky na znižovanie spotreby energie relatívne nízke vzhl(adom na potenciál úspor. Preto sa budú postupne sprísn(ovat( požiadavky na spotrebu energie u nových budov.

3S - projekt s.r.o.

Boldog 145
Boldog 925 26
Slovenská Republika

Kontakt

Tel: +421 905 513 350
Email: office@3sprojekt.sk

 

Obchodný register:

OR Okresný súd Bratislava 1 odd. s.r.o. Vložka č. 44848/B
 

Copyright:

Všetky práva vyhradené © 2011 3S-projekt s.r.o. Vytvorené spoločnosťou eqoobe s.r.o.